0000004108 / 2.1.805
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ. ΟΠΛΙΤΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ (ΑΜΠΡΙ). ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση