0000003742 / 2.1.2053
ΜΙΚΡΑΣΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΙV ΜΕΡΑΡΧΙΑ. ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΑΝΔΡΑΣ ΝΤΟΠΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΖΩΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση